Stanovy Veteran Car Clubu Domažlice

Článek 1. - Název, působnost a sídlo

 1. Veteran Car Club Domažlice je samostatným suverénním a dobrovolným sdružením příznivců historických vozidel. Veteran Car Club Domažlice je jako celek členem AMK Domažlice v AČR .
 2. Svoji činnost rozvíjí na základě rovnoprávného postaveni svých členů, aby naplnil své společenské a humánní poslání na principech svobody, vlastenectví a demokracie. Ve své činnosti je vázán zákonnými přepisy a vlastními vnitroorganizačními normami. Působí na celém území České republiky a má i zahraniční aktivity.
 3. Sídlem Veteran Car Clubu Domažlice je:
  VETERAN CAR CLUB Domažlice, Havlíčkova 508, 344 01 Domažlice, Česká republika
  Adresa pro doručování pošty je: VETERAN CAR CLUB Domažlice, Havlíčkova 508, 344 01 Domažlice

Článek 2. - Poslání a předmět činnosti

 1. Důležitým cílem Veteran Car Clubu je umožnit svým členům a příznivcům historických vozidel vzájemnou komunikaci včetně klubové činnosti,  pořádání sportovních akcí, soutěží, výstav, školení a vzdělávacích akcí, testování historických vozidel, setkání a další obecně prospěšné aktivity.
 2. Veteran Car Club Domažlice bude zatupovat své členy v jednáních s orgány správy a samosprávy. Prostřednictvím svých členů  bude Veterán Club Domažlice spolupracovat s ostatními autokluby i s dalšími občanskými sdruženími. Bude se vyjadřovat k legislativním opatřením pro oblast motorismu.
 3. V mezinárodních vztazích representuje a zastupuje Veteran Car Club Domažlice své členy a příznivce historických vozidel všude, kde to jejich zájmy vyžadují, prostřednictvím přímého členství v mezinárodních organizací, nebo zprostředkovaně členstvím v organizacích v rámci České republiky, pokud tyto organizace jsou součástí mezinárodních organizací.
 4. Veteran Car Club Domažlice vede prostřednictvím výboru nebo pověřeného člena řádnou evidenci členů VCC Domažlice, včetně aktualizování dat, adres a spojení na jednotlivé členy.

Článek 3. - Členství

 1. Členem Veteran Car Clubu Domažlice může být každá fyzická či právnická osoba, která je členem AMK Domažlice. Je starší 15 let a je stávající mi členy považována za vyhovující z hlediska cílů, které Veteran Car Club Domažlice prosazuje. V opačném případě může být členství odmítnuto nebo zrušeno.
 2. Fyzické a právnické osoby mohou být členy podáním přihlášky a jejím přijetím.
 3. Členství zaniká       a/ zrušením
                               b/ vyloučením
                               c/ úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
                               e/ zánikem Veteran Car Clubu Domažlice bez právního nástupce
 4. Zrušením zaniká členství v případech, kdy člen ztratil způsobilost být členem nebo tato nezpůsobilost byla zjištěna dodatečně.
 5. Vyloučit člena lze jen pro předchozí písemné výstraze, pokud člen:
  - hrubě nebo opakovaně porušuje stanovy Veteran Car Clubu Domažlice nebo jedná v rozporu s jeho cíli
  - hrubým způsobem narušuje soužití ve Veteran Car Clubu Domažlice
  -užívá majetek, nebo trpí, aby majetek Veteran Car Clubu Domažlice byl používán způsobem, kterým by Veteran Car Clubu Domažlice vznikala škoda.
 6. Člen může vystoupit kdykoliv a je povinen své rozhodnutí o vystoupení oznámit písemně.
 7. O zániku členství rozhoduje orgán, který rozhodl o přijetí.

Článek 4. - Práva a povinnosti členů

Všichni členové Veteran Car Clubu Domažlice mají tyto práva a povinnosti:

 • podílet se na činnosti organizace
 • využívat všech služeb poskytovaných Veteran Car Clubem Domažlice
 • representovat Veteran Car Club Domažlice a hájit zájmy jeho členů a příznivců historických vozidel v celostátních i mezinárodních organizacích
 • dodržovat stanovy Veteran Car Club Domažlice a ostatní závazná usnesení výboru
 • chránit stanovy Veteran Car Club Domažlice a celého hnutí příznivců historických vozidel
 • prosazovat i mimo aktivity Veteran Car Club Domažlice jeho cíle
 • chránit majetek Veteran Car Club Domažlice
 • získávat, udržovat a renovovat historická vozidla a s nimi související předměty jako velmi významnou součást kulturní historie našeho národa i celosvětového kulturně – historického a technického podvědomí
 • se svými vozidly se zúčastňovat sportovních, soutěžních a výstavních akcí v České republice i ve světě
 • umožnit široké veřejnosti seznámit se s historií našeho automobilismu a s činností VCC Domažlice
 • podávat návrhy všem orgánům Veteran Car Club Domažlice a obracet se na ně se svými připomínkami
 • podílet se dle svých schopností a možností na činnosti klubu, při pořádání jednotlivých akcí, podílet se na přípravě, organizaci, pořadatelské činnosti
 • při jednotlivých činnostech se řídit dohodnutými postupy, časovým plánem, výsledky své činnosti předávat v organizačním toku vždy řádně a včas, aby nebyl narušen  chod celé akce. Nebylo ohroženo zdraví a majetek účastníků akce včetně
  pořadatelů, aby nebylo porušeno dobré jméno klubu.

Článek 5. - Orgány Veterán Car Club Domažlice

 1. Orgány Veteran Car Club Domažlice jsou: členská schůze /konference/ a výbor
 2. Výbor Veteran Car Club Domažlice řídí činnost v období mezi členskými schůzemi a schází se podle potřeby. Jednání výboru řídí předseda, který je statutárním zástupcem Veteran Car Club Domažlic. Dalším členem výboru je tajemník /sekretář/ a místopředseda, další minimálně dva členové výboru. V případě potřeby může členská schůze zvolit více členů, pověřit je k řízení různých úseků klubové činnosti - ekonom klubu, předseda a členové klubová testovací komise, členství v krajské testovací komise a další  činnosti potřebné k činnosti klubu.
 3. Výroční členská schůze / konference/ je svolána výborem zpravidla 1x ročně nebo dle potřeby. Na výroční schůzi se volí výbor, členy revizní komise a rozhoduje se o změnách stanov na dobu jednoho roku. Může byt svolána též formou internetové nebo telefonické či písemné konference.
 4. Výbor Veteran Car Club Domažlice odpovídá za hospodaření, vede evidenci členů a rozhoduje o přijetí i o vyloučení fyzických i právnických osob, jedná jménem Veteran Car Club Domažlice.
 5. Přípravný výbor Veteran Car Club Domažlice jedná jménem Veteran Car Club sám, nebo prostřednictvím jím pověřených osob do té doby, než bude zvolen hlasováním členů volený výbor. Počet členů  výboru a jeho složení bude takové, aby se byli schopni sejít a rozhodnout.
 6. Zatím se nepředpokládá zřizování nižších organizačních jednotek.
 7. Pro jednotlivé oblasti své činnosti může zřídit Veteran Car Club Domažlice specializované komise,  například testovací, sportovní, technickou.
 8. Výbor sestavuje dle požadavků členů plán činnosti na celý rok. Stanovuje termíny konání jednotlivých akcí pořádaných VCC Domažlice. Stanovuje finanční plán na rok ze známých skutečností při jeho sestavování v závislosti na plánu činnosti. Doplnění, případně zrušení nebo úprava obou plánů je prováděna operativně vždy členskou schůzí. V období mezi schůzemi v případě, že rozhodnutí nejdou odložit do členské schůze, provede toto rozhodnutí výbor, zodpoví se z  rozhodnutí na následující členské schůzi se všemi důsledky.

Článek 6. - Zásady hospodaření

         Příjmy Veteran Car Club Domažlice tvoří členské příspěvky a sponzorské dary           od fyzických i právnických osob a prostředky získané vlastní činností. S těmito prostředky je povinen výbor,  členové hospodařit tak maximálně účelně, aby prospěly k dosažení cílů Veteran Car Club Domažlice.

Za účelem kontroly hospodaření bude demokratickou volbou ustanovena na výboru nezávislá revizní komise, která bude zpravidla jedenkrát ročně či dle potřeby i častěji provádět revizi hospodaření Veteran Car Club Domažlice. Dávat stanoviska ke kontrolním akcím a zjištěním jiným orgánům oprávněných ke kontrolám.

Při činnosti klubu, pořádání jednotlivých akcí dle ročního plánu činnosti, případně při jiné činnosti související s chodem VCC Domažlice, předem či operativně se odhadnou náklady vzniklé jednotlivým členům, případně následně z doložených dokladů spolu s členskou schůzí se provede finanční vyrovnání účelně vynaložených nákladů nutných pro jednotlivé činnosti.